فال ماه انواع فال فال ، فال ماه، فال حافظ ،فال قهوه، فال روزانه، فال روز ،ماهیانه، فال عشق، فال تاروت، فال عشق ،فال رمل، فال هفته، طالع بینی ،طالع استخاره ،فال قرآن ، پیشگویی ، فال پیشگویی، فال ، فالگیر ، فالگوش ، فال روزانه ، فال هفتگی ، فال امروز ، فال ماه ، فال هفته ، فال روز ، فال ماهانه ، فال میوه ، فال ازدواج ، فال حافظ ، تعبیر خواب ، پیشگویی ، http://fale-mah.mihanblog.com 2020-09-23T03:31:35+01:00 text/html 2020-04-16T12:59:40+01:00 fale-mah.mihanblog.com فال ماه - فروردین 99 http://fale-mah.mihanblog.com/post/131 فال ماه&nbsp; <div><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong style="color: rgb(152, 11, 82);">طالع بینی فروردین:</strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">شما توجه مردم را به دست می آورید و در صورت وجود اختلافات با دیگران آنها را حل می کنید. شما رقبا و حریفان خود را با موفقیت شکست می دهید. با پیشرفت هفته اول ، تمایل شما برای یادگیری و انتقال دانش می تواند افزایش یابد....</p></div> text/html 2020-02-29T17:58:59+01:00 fale-mah.mihanblog.com فال اسفند ماهی ها http://fale-mah.mihanblog.com/post/129 <h2 style="margin: 0px 0px 17px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 1.6em; font-family: iranyekan; color: rgb(25, 35, 45); line-height: 1.5; text-align: justify;">فال ماه تولد مردان متولد اسفند</h2><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; color: rgb(65, 65, 65); text-align: justify;">متولدین این ماه اغلب افرادی شجاع و سخاوتمند، زیرك و فهیم هستند. در انجام كارها گاه توانا و گاه ناتوان جلوه می‎كنند. اغلب در جوانی و پیری پاكدامن بوده و از كسب و كال حلال، سود خوبی نصیبشان می‎شود. این افراد گاه از دیگران دلگیر می‎شوند، اما از آنان كینه به دل نمی‎گیرند.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; color: rgb(65, 65, 65); text-align: justify;">متولدین این ماه در بین رنگها به رنگ قهوه‎ای حساس هستند. آنان فصل پاییز را دوست دارند و اغلب با دیدن غروب پاییز به هیجان می‎آیند. بعضی از این افراد از زنی بد عمل آسیب می‎بینند، باید مراقب باشند، اغلب این افراد سفر دریایی در طالع دارند.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; color: rgb(65, 65, 65); text-align: justify;">متولدین ان ماه اغلب در كودكی با سه خطر مواجه می‎شوند، اگر از این سه خطر بگذرند، عمر طبیعی خواهند دات. روزهای پنجشنبه برای این افراد روز خوبی خواهد بود. همچنین انگشتر عقیق و یاقوت برای آنان مناسب است.</p><h5 align="justify" style="margin: 10px 0px 20px; padding: 10px; border-width: 0px 4px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(42, 179, 145); border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; color: rgb(25, 35, 45); line-height: 1.5; background: rgb(245, 245, 245);">همچنین بخوانید:&nbsp;<font color="#2ab391"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">فال ابجد متولدین اسفند</span></font></h5><hr style="margin: 41px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; height: 1px; background: rgb(217, 217, 217); color: rgb(65, 65, 65); text-align: right;"><h2 style="margin: 0px 0px 17px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 1.6em; font-family: iranyekan; color: rgb(25, 35, 45); line-height: 1.5; text-align: justify;">فال ماه تولد زنان متولد اسفند</h2><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; color: rgb(65, 65, 65); text-align: justify;">متولدین این ماه، زنانی نیك گفتار، امانتدار، نسبتاً صبور، كمی خودبین و مغرور و دارای قدی نسبتاً متوسط هستند. اینان افرادی غریب دوست و مهمان نواز هستند، اما خود از جانب دوستان و خویشان، كمتر محبت می‎بینند. اغلب این زنان در شوهرداری استادند و تا حد امكان همسر را از خود راضی نگاه می‎دارند.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; color: rgb(65, 65, 65); text-align: justify;">زنان متولد این ماه اغلب در دوران كودكی گرفتار رنج و بیماری می‎شوند كه عموماً از ناحیه شكم است. در این حال دو خطر د زندگی اینان وجود دارد كه با صدقه و توسل، انشاالله برطرف می‎شود.</p><hr style="margin: 41px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; height: 1px; background: rgb(217, 217, 217); color: rgb(65, 65, 65); text-align: right;"><h2 style="margin: 0px 0px 17px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 1.6em; font-family: iranyekan; color: rgb(25, 35, 45); line-height: 1.5; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 24px;">طالع بینی ازدواج متولدین برج حوت (اسفند):</strong></h2><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; color: rgb(65, 65, 65); text-align: justify;">خانه یازدهم مستقیماً با روابط و خانه هفتم مستقیماً با تعهد رابطه در ارتباط است. طالع بینی 1399 متولدین اسفند می گوید دو سیاره بزرگ امسال در این علامت وارد یازدهمین خانه می شوند. از آنجا که خانه یازدهم در زندگی متاهلی و خانوادگی از اهمیت بالایی برخوردار است، می توانید انتظار داشته باشید که وقتی سیارات خاصی در آنجا مستقر شده اند، اتفاقات قابل توجهی بیفتد. حضور سیارات در این خانه نشانگر این است که شما ممکن است در زندگی خود، تغییرات قابل توجهی را شاهد باشید. در حقیقت، این رابطه می تواند به به دست آوردن مال یا شغلی در آینده نیز نزدیک منجر شود.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; color: rgb(65, 65, 65); text-align: justify;">طبق&nbsp;<font color="#2ab391"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">طالع بینی ازدواج</span></font>&nbsp;<font color="#2ab391"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.25s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;">برج حوت</span></font>، از 23 مارس 1399 (4 فروردین 99)، زحل از طریق خانه دوازدهم وارد برج دلو می شود. اکنون، زحل که از طریق خانه دوازدهم در حال حرکت است، تاثیر مستقیمی روی خانه دوم متولدین اسفند دارد. خانه دوم ارتباط مستقیمی با روابط پراهمیت با خانواده دارد. مسائل مربوط به خانواده ممکن است در دوره بین 22 اردیبهشت تا 13 خرداد آغاز شود. با این حال، آرام باشید و صبر خود را از دست ندهید. هرگونه استدلال یا اختلاف نظر ممکن است در این بازه زمانی برای شما مشکل ساز شود. با صبر می توانید تمام مشکلات را حل کنید. از 8 مهرماه، ممکن است بتوانید با همسر و خانواده خود زندگی صلح آمیز و دلپذیری را تجربه کنید.</p> text/html 2019-07-24T11:55:54+01:00 fale-mah.mihanblog.com فال این ماه http://fale-mah.mihanblog.com/post/128 فال یاین ماه&nbsp;<div><a class="irc_mil i3597" jsaction="mousedown:irc.rl;focus:irc.rl" data-noload="" rel="noopener" target="_blank" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwig4vicwM3jAhUr8uAKHbTyCBwQjRx6BAgBEAQ" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwig4vicwM3jAhUr8uAKHbTyCBwQjRx6BAgBEAQ&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.parsnaz.com%2F%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2588-%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2587%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2587-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25AF.html&amp;psig=AOvVaw0yOMDqhqV7ye7f3aKkfkmf&amp;ust=1564055831835654" style="border: 0px; color: rgb(102, 0, 153); cursor: pointer; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: center; background-color: rgb(20, 21, 24);"><div class="KkFss" style="display: inline-block; position: relative; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><img class="irc_mi" src="http://www.parsnaz.com/images/2016/09/1534398641.jpg" alt="Image result for ‫فال این ماه‬‎" width="300" height="300" data-iml="1563969452080" style="background-color: rgb(255, 255, 255); background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)), -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)); background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 21px 21px; border: 0px; vertical-align: middle;"></div></a></div> text/html 2018-12-26T15:24:36+01:00 fale-mah.mihanblog.com امنیت کالا با چاپ هولوگرام http://fale-mah.mihanblog.com/post/127 امروزه چاپ هولوگرام&nbsp; بهترین محصول جهت بالا بردن اصالت کالا و خدمات شما میباشد&nbsp;<div><br></div><div>با توجه به اینکه&nbsp;<a href="http://www.xn--mgbt0dgggb83f.net/" target="_blank" title="چاپ هولوگرام" style="font-weight: bold;">چاپ هولوگرام</a><b>&nbsp;</b>جهت امنیت کالا هم استفاده میشود از این رو ما مجتمع&nbsp;<a href="https://www.katibeprint.com" target="_blank" title="چاپ کتیبه " style="">چاپ کتیبه</a>&nbsp;را جهت این مهم معرفی مینکنیم&nbsp;</div><div>این مجتمع با بهرگیری از دستگاهای روز چاپ هولوگرام کالا و خدمات شما را بیمه میکند ...</div><div><br></div><div>02133927947 - 09197209159&nbsp;</div><div><br></div><div><font size="1">پست تبلیغاتی</font></div> text/html 2018-10-31T12:53:16+01:00 fale-mah.mihanblog.com فال ماهانه مجله موفقیت http://fale-mah.mihanblog.com/post/126 <p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; color: rgb(65, 65, 65); text-align: right;">البته که برای<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;رسیدن به موفقیت فال گرفتن</strong>&nbsp;صحیح نیست اما برای سرگرم شدن ضرری ندارد.</p><p style="margin: 0px 0px 1.857em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; color: rgb(65, 65, 65); text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 153);">برای مشاهده<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;فال موفقیت</strong></span>&nbsp;ماه تولد خود را انتخاب کنید:</p><ul style="margin: 0px 35px 1.857em 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; font-family: iranyekan; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(65, 65, 65); text-align: right;"><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/aries" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج حمل</a>&nbsp;(فروردین)</strong></li><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/taurus" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج ثور</a>&nbsp;(اردیبهشت)</strong></li><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/gemini" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج جوزا</a>&nbsp;(خرداد)</strong></li><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/cancer" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج سرطان</a>&nbsp;(تیر)</strong></li><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/leo" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج اسد</a>&nbsp;(مرداد)</strong></li><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/virgo" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج سنبله</a>&nbsp;(شهریور)</strong></li><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/libra" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج میزان</a>&nbsp;(مهر)</strong></li><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/scorpio" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج عقرب</a>&nbsp;(آبان)</strong></li><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/sagittarius" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج قوس</a>&nbsp;(آذر)</strong></li><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/capricorn" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج جدی</a>&nbsp;(دی)</strong></li><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/aquarius" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج دلو</a>&nbsp;(بهمن)</strong></li><li style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.alamto.com/horoscopes/success-astrology/pisces" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(42, 179, 145); transition: all 0.25s ease-in-out 0s;">برج حوت</a>&nbsp;(اسفند</strong></li></ul> text/html 2018-10-18T10:11:20+01:00 fale-mah.mihanblog.com متن های بسیار خنده دار و باحال http://fale-mah.mihanblog.com/post/125 <div class="shakhes" style="padding: 0px; margin: auto; box-sizing: border-box; width: 310px; font-size: 12px;"><img width="300" height="197" src="http://www.irannaz.com/images/2018/08/153479722994589-irannaz-com-300x197.jpg" class="attachment-300x200 size-300x200 wp-post-image" alt="متن های بسیار خنده دار و باحال" style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto;"></div><div class="PostTextarea" style="padding: 0px; margin: 20px 20px 20px 0px; box-sizing: border-box; width: 510px; float: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;"><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; text-align: center;">متن های بسیار خنده دار و باحال</h2><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">با ایران ناز همراه باشید و لحظاتی شاد را سپری کنین</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">تا حالا 742تا گل قالی شمردم</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">الان اومدم استراحت کنم دوباره برم سر درس خوندن<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">یه شعاری بود چند سال پیش مطرح شد :</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">“جهانی فکر کن محلی عمل کن”</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">الان نمونه‌ش رانندگی این مردم : ماشین‌های روز دنیا ، رانندگی به سبک شتر !<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ دختره ﺑﺎ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﻗﻔﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ گذاشته ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻗﻔﻠﺶ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﺪﻩ !</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">آدمها مثل قایق اند …</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">… نمی دونم شایدم نباشن</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">به هر حال من وظیفه خودم دونستم که اشاره کنم<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">بخشی از سخنرانی پدرم برای تشویق بنده به اشتغال :</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">پسرم ، دوره زمونه عوض شده ؛</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">تو باید دستت تو جیب خودت باشه ؛</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">اصلا هم نترس …</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">انقدر بی شعورتر از تو هستن که الآن سرکار می رن ..!<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">مورد داشتیم ورودی ۹۲ التماس میکرده به مسئول آموزش که بره اون کلاسی که دوستش هست !<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">دختر خانوم های عزیز</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">آیا میدانستید جِن ها علاقه ی زیادی دارن وقتی تو حموم هستین</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">نزدیکتون وایسن و‌ نگاهتون کنن ؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">مخصوصا وقتی که دارید موهاتون رو با شامپو میشورید و چشاتونو بستید !؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">دیگه عرضی ندارم ، موفق باشید<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">ژانر اینایی که هنوز 18 سالشون تموم نشده</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">از کودک درون میگن! از کودک برون بگو شما !<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨـــــــــــــــــــــــــﻪ …</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">اما …</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﺛﺒﺎﺗﺸﻮ ﻧﺪﺍﺭﻡ<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">مورد داشتیم دختره بالای عکسش نوشته “بدون آرایش چطورم؟” بعد قریب به ۱۰۰درصد نفرات آنفرندش کردن ، یه تعدادی هم به کل بلاکش کردن !<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">باید روی بسته های خوراکی، جای اینکه بنویسن</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">“از اینجا باز شود”</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">بنویسن :‌ ” اگه تونستی از اینجا باز کن ! ”<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">خدایا این شادیو از من نگیر</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">شیدا و مهسا و یاسمنم همینطور…</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">یه نگینم هست خیلی خوشگله!</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">محل نمیده یه کار کن اونم جور شه؛ دمت گرم !<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">بابام مکه عطر خریده ، 6تا عطر عربی بهش اشانتیون دادن</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">پس از استفاده ، برای از بین بردن بو ، باید جسم مربوطه رو به آتش کشید</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">و خاکسترش رو در اقیانوس پاشید !<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">مورد داشتیم رفتن خواستگاری ، داماد برادر عروسو با خود عروس اشتباه گرفته !</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">مردم میرن بیرون میترسن گشت ارشاد بگیرتشون</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">من میخوام برم بیرون استرس میگیرم که نکنه کمیته امداد بیاد بگیرتم !<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">بچه بودم ، هروقت بابام پشت فرمون مینشست ، واسم سوال بود که</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">چرا به ملت فحش میده</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">از وقتی گواهی نامه گرفتم ، واسم سوال شده که چرا اینقد کم فحش میداد ؟<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">روایت داریم قبض برق که بیاد ادب پدر از همون در میره بیرون!<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">بعضیا واسه همــه اقیانوس آرام هستن اما تا به ما میرسن میشن تنگهء هرمز!<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><a href="http://www.irannaz.com/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7.html" style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(4, 8, 90);">ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ</a>&nbsp;…<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">مثہ اینکہ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">صلوات بفرستین<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">توی آسانسور بودم یه دختری هم سوار شد</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">اول ساکت بود بعد گفت : چطوری ؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">گفتم : الحمدلله</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">یه نگاهی به من کرد ، هندزفری شو جابجا کرد !</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">معلوم شد داره با تلفن حرف می زنه!</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">هیچی دیگه منم تسبیحم رو از تو جیبم در آوردم ادامه دادم :</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله …<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">پشت چراغ قرمز یه دختره دستش تو دماغش بود</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">بهش گفتم : خانوم تو اون یکیه !</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">گفت : اگه خوش شانس باشی تو همینم پیدا میشه !<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">این کمبود داماد فقط مختص آدمها نیست</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">توی دریا با این همه عروس دریایی</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">اونوقت دریغ از یه دوماد دریایی !<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">زندگیهامون شده شبیه سریال</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">امروز خودشو میبینیم…فردا تکرارشو !<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">پشت بسته ساقه طلایی نوشته :</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">حتما همراه چای یا نوشیدنی مصرف شود احتمال خفگی وجود دارد!<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">مامانم میخواست زنگ بزنه به خالم، شماره رو اشتباه گرفت</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">یارو گوشی رو از اون ور برداشت گفت: بله؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">مامانم هول کرد گفت: ببخشید مثل این که معذرت میخوام!<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">خوش بحالتون آهنگای سیاوش و ابی میره تو مغزتون</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">و هی تکرار میشه ناخودآگاه</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">من چند روزیه درگیرِ</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">“شیر خشک براش بِگِرِفتی؟ بِگِرِفتم”</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">هستم ..!<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">لطفا&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_48.html" style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(4, 8, 90);">متن</a>&nbsp;زیر را طوری بخوانید که انگار یک وزنه صد کیلویی روی سینه تان قرار گرفته</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">یا درحال زور زدن واسه اجابت مزاج هستید:</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">آره لعنتی تو خیلی پستی بگو بگو من برات چی بودم یه لعنتی آشغال کثافت ؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;">تبریک میگم شما الان یک رپر هستید text/html 2016-07-09T11:49:23+01:00 fale-mah.mihanblog.com دانلود فایل صوتی ضبط شده جهت طوطی ٍ کاسکو ٍ طوطی http://fale-mah.mihanblog.com/post/124 دانلود فایل صوتی ضبط شده جهت طوطی &nbsp;ٍ کاسکو &nbsp;ٍ طوطی &nbsp;جهت آموزش &nbsp;جهت زبان بازکردن پرنده&nbsp;<div>آموزش سلام برای طوطی</div><div><br></div><div><a href="http://uplod.ir/3nofzr3pdr2z/audio_2016-07-09_16-09-17.ogg.htm" target="" title=""><font size="5"><b>لینک دانلود&nbsp;</b></font></a><br><div><br></div><div><br><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUQEhAVFRUVFRUPFRUVFRUVFRUVFRUWFhUVFRUYHSggGBolHRUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHR8tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xABBEAABAwIEAggEAwQJBQEAAAABAAIRAyEEEjFBBVEGEyJhcYGRoTJCscFS0fAHI2JyFDNDc4KSorLhJFOzw/EV/8QAGgEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAEDAgQFBv/EACsRAAICAQQBBAIBBAMAAAAAAAABAhEDBBIhMUEiMlFhBRNCcYGR4RQjM//aAAwDAQACEQMRAD8A9BQhNbUBJbNxEjeDofDX0K0bHoQhAAhCVAAhAQgAQlSIECVIhACoSIQAIQhAAlSIKABCEIAEIQgBUiEIAEISIAWUqRCBgqHDeIGrUrsygdTUFIGfiGUGT5yrONxHVsL8pcdGsEZnuPwsbNpPoNTYKvwnAdU1xN6lRxrVDMjO4zAP4RoEndoC8hCEwESoSoAYsvjLHsLcTSJLmdlzLlr2G5aY+E2sdt1qBKhqwIMFi2VWB7D3EEQ5p3a5uxHJThYnF8JVY4VsIWCpEOpGB17W/KO8TbxsRvHwvpZQqHq6s0KoOU06vZvuA4x7xqlu8MDoEIF7jQ3Hf4ITAEqRKgQiEsIQMIQhCBAkSoQMRCEIAVIUIQAIQhAAhCEACEJC4WE3MwOcaoAVCa4qjxLjWHw7S6rWa2NpBM8o2Pik2l2I0VncY4xRwzc1R4n5WD4neA2HeuJ41+0mQWYWmRt1j4A8v1tZc7wTDVMfimsqVXuzy6o9rS6GgXMm14aJNpIsdFh5PCNJHpXRvFHFTi3uYYJZSptId1H4sx2qOBHke+BvKDA4KnRptpUmhrGiAB6kk7km5O6nW0uBAhCExCShCEACEICBlPi3C6WJp9VVbInM1ws5j4ID2O2cJK8g6VcNdhsQ6i7EOeey8PcHEkEWzB0yRGo5a7L2xY3STo5SxjRmJY9vwVAASP4XD5m9yxON9DTPI+G9J8Xhv6rEBzPwZgW/5XaHwXWcO/aqLNxGHI5uYbeYP2XJdIOEvw1V1GpQDiPhe0wHtOjhYH9FYVWkfwPHjJH0UU2huJ7lwzpvga0AVwxx+WoC0+ui3HV8zM9KKu8NcO0OQdoD4+2q+aX+/hBW7wjj72ANdUcyLAh7gD4jZKeacY2lZiVo95wuLZUkNddtnNNntPJzTcKaF46/iNcuD/6Q/M34SXFxjkHG8d0rpOCdL67TlrgPbHxQc08pH3lRhr4fyMKfyd8hZmA4/Rq6GCdNTPstBldh0e0+YXVj1OKftkjdoehOhIQq7lVjETajw0S4wO9MxGJYwST5blctxTiZe6DYXIjQRH5+ylPPFdMxKVI33cTbsPdPo8QY4wbfRcBieKOpHdze7VOodIQSAJBP4gW+5Xk5fyGe/wDrVo51PK2q5s9IQqvCqmagx5OrZmbaka92nknPx9IavHldeus0dqlLizqfHfBYSwsuvx6kNDJ9Fz3FeP1nA5eyw2MGLfX3XNl/IYYdO39Gd68G9xTpBRo9kOD6mmUGw73uE5Y5XPcsp/SejTl0mtUOr4DGga5WgmWsHfc6lcpUxNJgJMRvm/V1yvF+J9b2GWp+hceZ7u5ckNTnzy44QlbZs8f6d4qs5zabzTpzAy2keOvquWqVi4y95J/zG/ibJ1LDuN2hp8wfUFaGBo1XObTaxmZxDWhre0SdBaAu4sok3R/hJxNZlFlN0uN3PEhjR8Tso2Hlte69j4BwCjg2FtOS93x1HfE7kOTWjkPc3UfRjo/TwlMQJquA6x51J1LW8mg7esrZKvCFcsTYIQhUMghCVACJUIQA1KkSoGIlQlQBnca4NRxTMlVokA5HizmE7gjbu0XjPGuD16FQ0arnt5RGVw5tMXC93CrcSwLK9J1GoJa8Fu0idxOhWJQvlDTo+dcVTpt+dzj3aKE0TGYiAdJ38Au84/0KrYUPqjK+k3RwIDgCYGZp0MkaSuQdQzGajtNhoPNRfHZurG8P4k5hDT2m7kky0fwrq8Fi6Tm5gQdwOXkuKrdozEN2GltkUq5ZodVyZ9LHJyuGTcEeqUnltMPyBxIBbOzYm3IrNHGi1wB3NyZmFz/DuNkAA5oba5lptsnCt1pL9+XJeStK4N7ickzvzxRjWhzXuEgaOO6lxGNETTqEEENdJJmdhsuEFEx8R8J+ylw2Lc3KydTvz0CwsTXUmZtnXVscdzKyOJV5Ej4gZjna4/XIIqzCo17rrxyroy+TMxnHWskOOU8nSD76rEqmtXz4iixxpsFzYCAJLhJk+S6J2FLrTZbXC2tpgAearGePHckuTWGTxS3R7JuE4stwVOXHOGXF7OJLoPqFlV+K1Dpbnr91NJy5eaoYh4aCXaC64I+qTb5tmpNzk2/I1+JeTd0eZVfF8SydhxIJAcDrqSI9lRxvEI+EaQTKzcTWL4efD3mF6GHS3zJcGo4/kXE4kvIzGYmHRzSfCe22Qdx9QQgtg5SLFdD0Y6KYjGD92Wik0gGo4kRzaBHacBePovQjFLhFUqRmYHh/WvayiHuc45QGm/0t5r2Tox0apYRjTlDq2Xt1DcyblrTsNrATCvcD4NSwlMU6Yvq55ADnk7uIHhZaC6IQrlmWwQhCoIEIQgAQhCABCIQgQiVJCEDFCUpAhAChCEIAHNBBBAIIggiQQdQQdQuT450Bw1VrzRZ1dQ9oDM7qpmYLflB7tOS65CTin2CdHz70h6PYjDOitTyiCQZBa6DHZI8vVYVQWnvhfSPGeGUsTSNGs2WmDazmkaFp2K8txf7NcSKhZTaHUmkva8vaC8bNjZ3kBZRkqN3ZwoaW2VrC4gtLTOhUmPwT2VSxzSCJkEEEeIOir9WYzd+X2BU3FSXINHS0MUHScwt4eSsUS11Rrd8zSfX/AIXNBpY+2hEjv3HurfDcU52Jpk2zOiPIyF5+TR1bT4olKLSZ2OLMaLOqrTxVIgA7GypEa+ZXBGXBy2yKg2dFfoU4Hjb1UeFpql0ixBbka0kTLjBjuH3W4ReWWxeTcPU6KuK4kAXC5gmLWtZY2JxJdubmfNLUAgnYQB3k/olWOH8Kq1iCyi97WmHFrHOGYx2ZA10Xq49PDH0dqVGTUbdw5Ak+QRhaRe1tNolz6jWNGkuMNA9XALuMH+zrFlzusyMD9SXg5QbkEC5d7d66/o70Gw+Ec2pmdVeycheAA0n5so+bvnyXVGLYNmJ0a6AHNnxjQQBDaQdMn8TnNNo2AP8Az3+GoMptFOmxrGNENa0AADuAUiFaMUibdghCFoAQhCBAhCEACEIQMVCEIEIhAQgYpQEICABAQlCAFSIShAEbkNKc9qYAptcjsMThKdQFtSm1wcIdmaDIGl9bey5vGfs/wTxDWvpjcMdIN5ntyZ8107XJZTaTBWebVf2b1TVDOsaaUkip8zRBgOYdb8vZYzOh+Jw+JBqNGSn+96wSWPB7ADXR8XbFjBsV7G0rD6bVcuG8ajR6An7KGoSjik/ozkk9rOaeQ+i8H5QXjxAJWLRcr/BKmd7qZPyxffNYrIaHh2R1N2aQyI3mCb7C6+cx45cnK02k0jVwTMx7hc/YKev0LrYiq2o6o0UnwTHxMYAOyARdxknkJ30WhhMFLm0maOMzyb8xJ5x7kLroiw00HgF6X4/C90pS8cFcUXGT+jnsF0CwbCS8OqC+RrnEBgP8pBc7vPoulw1BlNop02hrWiA0WA/XNJTKkXsxSXRZsCUiELQgQhCBghCECBIlSEobGKiVVxGIyp+HfKypJsKJ0JELQBKVNlKgQqVJKUIGEJUIQAiUJE4IAROSJUACicFKmkJMCGUocmPTA5TboZaauf6TOFQFhuGgx4x9ZHstmrXytLuQt4rl8Y4uEbn67fZeP+X1W1RxR7fLKY4JptnN4Mik7rNSS1rY2BNz32BCmxmMJq21MgTrmBMfQKHFGC5oGjo3tHn396XDku7QtmIIkXaC4EiPX1UI5YrEmyMWoxUV3Z1HRhx615cZDGdUDa5lpcTHePZdKVzXAaeSWkz/AMwbLoQ6y9TRZlkhuRXJ2OlSByrSpGFdqZMlJ/JKo6jSQfUeV1I0yJ53WkwFQhISmAqREpC5ACqDE1g0Sm4qsANVnPeXa6KcpDRXrYkud3ArZwVSQsh1GDrZaGFqwpY7T5GzQSpocEq6TIQhISf0UqAAJyQJZQAoSpEqAEKEIQASiUJCgByWE0FOSAgrBVJurlYKi5RyOhoh4lUkBnO58B+vdZppgmf8X5K5Xu4nuDR+vVMq04bHdH69V8fr8jnnk/7HXjXpOSxdKKh/iAf/AJp/JXuF4Y5SSNCAPNxH2TOJUpxNKDu1rh/C2XH2JWtR0J/u3epLj9USl6V9kI4lvcibCMg+f2C12Gyo0KYN53P5fZXqTLL3/wAbBxwqxZH6hQVLTTcqDZeojBZYVT4fWP7xp+SoaY10DGR9VO1ygbapUHPJU9Rk/wDWhvoCWpXUD8Wo6rSVGaCy5MRI7HRqqdbiXauYGqSswRqsypQLjJUpSl4GS1sZndrYe/gpmYwRCpOw0aqq+26zva7HuSNh2KndPo4pYlMEqZro3WP2O7NR5Omo4hXGVxzXJs4hG6cOLjmqx1ETLVHXda3mELkP/wBdCp/yImTskoCQJVcBUiWEiABCAhACwkKVISgAanpjU5JANqNVKs1XXFVKxU5pNDRReO0G9+Y/b7qN7pLuQIHnqfspKZjM/vt4D/4qAJbQJ3Ie7z0+y+P1WOpN+Lo6oS4Mei/PiHu5MeR7NB9wthrf6z+YN/0j81h8HZNV5n+zY0chmqffL7LUdWDXPk2JDh3kCI+h8kfruSj9GFLizRw9Zuk3WtSuFhcLc3YLoKZsvp9O0oEKHAKJ4Uhcq9atC6rVAOa5Z+LxP74tAImi+HbEtIc3KeYl8j80tTFqvi6mZhIN29oeQuPMEjzU5SRqPZoueNVRq42CWpjsSIEHYLD4ljBq2+0jT1UMmdJcA0WK+LBMT3+Ckbi5sPVc+1zs0yfK3r+oVxtYjZRjmslZqa7pf6KFm0cQZutihVESSrxqSEuSHqgFVqqxiKw2VBz5MLlnOpUdMKSI3082iKWEV+i0QqeNL81tFql8DfI8si0eyFJTxEAAhC1tJ0d4EJpKjfUXp2YJpQqzal1OChOwHIlNJTHORYEmZJKhzKRqVgSNCCUSo3FDdAI4qJ4UdasmNrLDpjoqcUdlpmOUDzsqeOhtMsHysAP0H0crvE25g0D/ALjSfASVmcQdmpVHDQyfIW+0+a+e/IY1+yMI9FYvhsy+F1fiebAMw7ieV3uKv4ek2oXknQwIvPZB+6r4SP6PTA1fkB8IaPt7q1wlgLJjVxP0H2WIYv2TaXH+jKdJF3h9OFpvq2VOmIUWIxML2U1CFGLLoxWyr4mtKzGV7kyh+JEKb1HFDSsZXxCgdjTkcQJOUkDnaw8/uoq9YJlJpgDYAD0UVKTN1Q19SQHB5LHBrmt2iNJ5X08FA95Nyo2DKHMucjyB/K7tNHgLt/wp3Vk2OnIaefNRmnYpJtk2EpytqjhBGiy8PYhajMcG6rq07jXJjaQ4jCBVibRKsYvGhYuLrZrAnnI1Vck4x6EkiWviNgoRUuoBfx/Wn5J9Ej5tO5cOWduynRp0Kwi6hxmMy6JGEEAgQRqJnfawUeJa1zS4Gzfim0cp/NaWdbPs0vorO4k6fhCFCaLu8bxAtyQlvl8jo9TqVLKnVrKHE4iEgxzQztBd2t1f6IbqszDHuLFF6uys1uIYQMuqkfiIC3ps6y493Rhxp0Wy9RPcqQxV1ZpmVdSsGiSm5WmFU1KyotJmSdxUNUp2dVRWl0LMmMo415F1UGIdEq/jL2F1m5HCzlx5ZvdSNIdWxLnNyAw5xDO8Dc+iZj6jere0bNLR5CwUOHIBNSdey3w3cocRhBlsV58t057vjgfSKPBcS5z6dEgQxrIMXsRIJ8VrcFqfum+f+4rB6N1P+pYDvn+srV4dakO6fqU8fpytoyujYqVhCzKtefdQVarhaVUe8yRyMeKvky2OlVkxxA0CiqVio+9MrPgE/rvK5abdmYy5EOZ0tuJHmBEk+n1V5tbs212UXDmzUm4gFto5feB6puEqPJPWCLmOcd6vGdcF5eBDgBmFRxl9wY0veAPX1KmDYUvEMzQ1zAD2hN9BOveNUmK0BEd/hG3nC1kj5GqIS+6H1iqFatsDfXwHP6qEG0D3uT4lSUnROTRdxlWbKtCJkTuIBPsD9vRSNbutbbJO+yNwTqYIM38d/Pmq+JaRLtk3CEOaltXk1GfgvmpluCefJNa83dlB7MmfwmOf69VRxFN9soBvF4tYxrtKY4tzZKzYBMZ6ZI15gm3uEOK22b4RoMfbf0ISqvQGFY0MOa1tXeXzJVFyX3/gfHydzjGSs+oYsdFfa7Oe4XVTE9+y9PUJNWTsVhg2TsVX+iotrmPBBfOu65Mc6GmPZTqx1mXs81tYCpIVFmIIb1bT2Y3VvACAq6CeWVua88f0NTrwaBao3WTH1oKaKoMr0XImK6rCqU3S5Nr1JMBNiFBythRe6uFQ4s0lpDYk2vy3UgxHeoqz5Cnl21waXBnUmWAU9QdlKxqm6nMCJhcbmlG2OrZyXDH5MVPLO71M/dbWEH7sRuXH/UVjcYaKWJadsoJ5EZu0PSVsir8osPoljqSUl5RhRdtC1KcnUAJxwBLhABB+In7KrUdeZstbhWJDrTMQDaNtAr44KUuTXNETuGDVU62GAXTmmCFxvSbiVSlUFNrOy64drJvIV82NRjaRhUitiQ7LkY6HCPMeKXAlzQ0PMkkzeYEEm/kq9PiLal8rmmnrIADhqQFM9wLuzoSSPBcDtSL8XZZw3Em1GB2Ugd8BZ+O4gIAB/hHMxon4t0Dn4KlTu2oB+EO9HCT6Stxk32IcwnnJ1PeVLSYSVm9YQr2CrkpOu2RStlio7IZ8vI6hTPf2QRus3HuLkzC1SOwTrvyOx8Ofck8nhFqpcl2oC7s2E8zAVfD0HMLWmO07LAIJ15DnBjwU1Kk+q8UGiXnMIn8IJN/BpVrDdG682LXC4AzdlwHKe+eUeYmsk2vSQ7Y2o+W2F2lvuD+vJVy5rjJN9CCP1ZamF4NUcGVW5XBzhlBc20OLbRMgZvcnayUeE13ScjI3zECLkT/pKlGEu1ZSzksVwwF7iH7z2pJ8zuhbmKpuD3CBYxYg+6Va3yHsR3GA0VbHaFKhdmT/AMzBks1VtyRC8r+ZqJaw+oWph90IXr4OjL7ExKqDQ+KEJ5OxkVLVS1NEIUcYii83Ug0QhRyGh7U2qUiFzv2MZyfSr42eH3C0MIey3+Rv+0IQujSexGsfvZJutTCaN8PuUqFeHvMzNEmy5/ifxeRQhWze0mcbxk9hnktnhX9V4F0d12IQuNdFI9sSqoeHDtVf7ut/4p+t0iEo9s1AzyrvC9ShC5p9MIe4ZiPjKhO6EKcTWTpjMWYIj8LR6iD7WUdX+yHe76BKhdj7IR8mq3+qb4lOA7ZSoUcfkoMwo7P+J3+4oQhdS6Ef/9k=" alt="طوطی ملنگو "></div></div></div> text/html 2014-05-11T16:04:47+01:00 fale-mah.mihanblog.com اس ام اس و پیامک های خنده دار ویژه روز مرد http://fale-mah.mihanblog.com/post/123 <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>جوک های باحال و لطیفه های بامزه مخصوص روز پدر</strong></span><br><img src="http://img.doostiha.ir/uploads/2014/05/SMS-Father-Day.jpg" alt="عکس نوشته روز مرد" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div> text/html 2014-04-19T10:30:31+01:00 fale-mah.mihanblog.com اس ام اس و پیامک های خنده دار و سرکاری ویژه روز زن http://fale-mah.mihanblog.com/post/122 <div align="center">اس ام اس خنده دار روز زن اس ام اس خنده دار و سرکاری روز زن اس ام اس روز زن اس ام اس سرکاری روز زن پیامک خنده دار روز زن پیامک روز زن پیامک سرکاری روز زن پیامک های خنده دار و سرکاری</div><p style="text-align: center;"> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- </p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>اس ام اس و پیامک های خنده دار و سرکاری ویژه روز زن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">روز زن مبارک باد…</span></strong><br> <strong><span style="color: #0000ff;"> با دادن یک هدیه خود را یک سال بیمه بدنه و اعصاب کنید</span></strong></p><p style="text-align: center;"><br><img class="alignnone size-full wp-image-61932" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2014/04/Troll-Rooze-Zan.jpg" alt="اس ام اس سرکاری روز زن" height="371" width="470"> </p> text/html 2014-03-21T20:16:33+01:00 fale-mah.mihanblog.com نحوه نشستن آقایون کنار خانم ها در تاکسی http://fale-mah.mihanblog.com/post/53 <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#ff0000" size="4"><strong>نحوه نشستن آقایون کنار خانم ها در تاکسی</strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#ff0000" size="4"><strong>نظر یادت نره ها </strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><font color="#ff0000" size="4">آقایونم اگه جرات دارن نظر بدن!!</font></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#ff0000" size="4"><strong>جهت دیدن عكس با لینك ادامه مطالب مراجعه نمایید </strong></font></p> text/html 2014-03-09T12:56:26+01:00 fale-mah.mihanblog.com نگاهی به شغل دوم بعضی بازیگران مشهور سینمای ایران http://fale-mah.mihanblog.com/post/121 <div style="text-align: center;"><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.899999618530273px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">نگاهی به شغل دوم بعضی بازیگران مشهور سینمای ایران</strong></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.899999618530273px;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1391388096470_2560" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);">یـا بازیگری را به عنوان شغل دوم و یـا شغل دومی برای خود دست و پا کرده اند</span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2014/02/Actors-Work.jpg" alt="عکس بازیگران"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.899999618530273px; text-align: justify;">آنها آدم مشهوری هستند، پس وضع مالی شان توپ است! این جمله ای است که خیلی از ما هنگامیکه درباره یک هنرمند و با یک ورزشکار حرفی به میان می آید می گوییم اما جالب است بدانید خیلی از بازیگران و حتی ورزشکاران به خاطر مشکلات اقتصادی کشور که در حال حاضر کمر خیلی ها را خم کرده است برای اینکه بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، یا بازیگری را به عنوان شغل دوم پذیرفته اند و یا شغل&nbsp;</span><a href="http://www.doostiha.ir/1392/11/14/%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.899999618530273px; text-align: justify;">دومی</a><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.899999618530273px; text-align: justify;">&nbsp;برای خود دست و پا کرده اند.</span></div> text/html 2014-03-09T12:37:24+01:00 fale-mah.mihanblog.com 10 نکته خواندنی برای انتخاب اسم فرزندان http://fale-mah.mihanblog.com/post/120 <p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.899999618530273px; text-align: center;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">10 نکته ی مفید و خواندنی برای نام گذاری فرزندان</strong></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.899999618530273px; text-align: center;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">ریتم و آهنگ اسم کوچک کودک شما، باید با نام خانوادگی بخواند</strong></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.899999618530273px; text-align: center;"><font color="#000000"><img class="alignnone size-full wp-image-60561" alt="نام گذاری فرزندان" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2014/02/Baby-Naming.jpg" width="470" height="361" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></font></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.899999618530273px; text-align: justify;">گاهی موار<a href="http://www.doostiha.ir/1392/12/03/%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">د</a>&nbsp;پدر و مادرهای جوان همیشه برای نامگذاری کودک خود دچار سردرگمی می شوند. در این مطلب با اصول و نکته های مفیدی برای اسم گذاری فرزند خود آشنا خواهید شد…</p> text/html 2014-03-09T12:33:39+01:00 fale-mah.mihanblog.com گلچین جملات طنز و خنده دار “مورد داشتیم” http://fale-mah.mihanblog.com/post/119 <p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.899999618530273px; text-align: center;"><font color="#000000"><img class="alignnone size-full wp-image-60890" alt="ترول خفن و خنده دار" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2014/03/Troll-Khandedar.jpg" width="395" height="684" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px;"></font></p><div><br></div> text/html 2012-10-28T21:30:21+01:00 fale-mah.mihanblog.com رابطه متقابل http://fale-mah.mihanblog.com/post/118 <div align="center"><a rel="nofollow" style="text-decoration: none; " title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" target="_blank" href="http://iransun.net/"><img title="گروه اینترنتی ایران سان" alt="گروه اینترنتی ایران سان" src="http://adlet.ir/imgc/uploads/134967529120.jpg" border="0" height="433" width="650"></a> </div> <div dir="rtl">همهٔ رابطه‌ها با جملهٔ " تو با بقیه فرق داری " شروع میشه . . . و به جمله " تو هم مثل بقیه ای " ختم میشه . </div> text/html 2012-10-28T21:27:36+01:00 fale-mah.mihanblog.com صبح كه بیدار شدی كدامین نقاب را بر می داری؟ http://fale-mah.mihanblog.com/post/117 <div dir="rtl" align="center"><a rel="nofollow" style="text-decoration: none; " title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" target="_blank" href="http://iransun.net/"><img title="گروه اینترنتی ایران سان" alt="گروه اینترنتی ایران سان" src="http://adlet.ir/imgc/uploads/134967528610.jpg" border="0" height="456" width="650"></a> </div> <div id="yui_3_7_2_1_1351458761446_1956" dir="rtl" align="right">چگونه است؟! صبح كه بیدار شدی كدامین نقاب را بر می داری؟ فصل نقابهاست... انگار كسی ما را بی نقاب نمی بیند اگر روی واقعی داشته باشیم كسی ما را نمی پسندد به دنبال لحظه ایم كه تمام نقابها از چهره ها برداشته شود ایا آن روز هیچ "خودی" باقی خواهد ماند؟</div> text/html 2012-10-28T21:25:18+01:00 fale-mah.mihanblog.com دختر کبریت فروش http://fale-mah.mihanblog.com/post/116 <div align="center"><a rel="nofollow" style="text-decoration: none; " title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" target="_blank" href="http://iransun.net/"><img title="گروه اینترنتی ایران سان" alt="گروه اینترنتی ایران سان" src="http://adlet.ir/imgc/uploads/134967528712.jpg" border="0" height="694" width="650"></a> </div> <div dir="rtl" align="right">دخترک برگشت چه بزرگ شده بود پرسیدم : پس کبریتهایت کو ؟ پوزخندی زد . گونه اش آتش بود ، سرخ ، زرد ... ......... گفتم : می خواهم امشب با کبریتهای تو ، این سرزمین را به آتش بکشم ! دخترک نگاهی انداخت ، تنم لرزید ... گفت : کبریت هایم را نخریدند سالهاست تن می فروشم ...</div> text/html 2012-10-28T21:23:25+01:00 fale-mah.mihanblog.com کاشکی میفهمیدی ! http://fale-mah.mihanblog.com/post/115 <div align="center"><a rel="nofollow" style="text-decoration: none; " title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" target="_blank" href="http://iransun.net/"><img title="گروه اینترنتی ایران سان" alt="گروه اینترنتی ایران سان" src="http://adlet.ir/imgc/uploads/134967528814.jpg" border="0" height="580" width="650"></a> </div> <div dir="rtl" align="right">کـاش مـی فـهـمیـدی .... قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی: بـمان... نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛ و آرام بـگویـى: هـر طور راحـتـى ... !</div> text/html 2012-10-28T21:20:58+01:00 fale-mah.mihanblog.com بابا هوای اینو داشته باشید http://fale-mah.mihanblog.com/post/114 <div align="center"><div style="text-align: center;"><a rel="nofollow" style="text-decoration: none; " title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" target="_blank" href="http://iransun.net/"><img title="گروه اینترنتی ایران سان" alt="گروه اینترنتی ایران سان" src="http://adlet.ir/imgc/uploads/134967529017.jpg" border="0" height="372" width="650"></a></div> </div> <div style="font-weight: bold; text-align: center;" id="yui_3_7_2_1_1351458761446_1903" dir="rtl">یکم بیشتر هوای اینایی که مارو میخندونن داشته باشیم ، اونا تو تنهایی هاشون بیشتر غصه می خورن ...</div> text/html 2012-07-29T18:31:38+01:00 fale-mah.mihanblog.com فرشاد 1 اس ام اس خیانت و نامردی تیر 91 http://fale-mah.mihanblog.com/post/113 <div align="center"><img title="smsiha.net-sms-khianat" src="http://www.smsiha.net/wp-content/uploads/smsiha.net-sms-khianat.jpg" alt="smsiha.net sms khianat تیر 91 اس ام اس خیانت و نامردی تیر ماه 91" width="325" height="310"><br><br></div> text/html 2012-07-27T18:14:37+01:00 fale-mah.mihanblog.com فرشاد 1 تصاویر رمانتیک و عاشقانه http://fale-mah.mihanblog.com/post/112 <p>سری جدید از &nbsp;عکس های <span style="text-decoration: underline;">عاشقانه و رمانتیک</span> را برای کاربران عزیز به نمایش درآوردیم</p> <p>شما میتونید از قسمت نظرات، نظر خودتونو بگید و یا تصاویر را از طریق لینک پایین صفحه در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید</p> <p>امیدوارم خوشتون بیاد…</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://best2fun.com/upload/0ebdfee84fc0ee52f69e8902d6af9866.jpg" id="ncode_imageresizer_container_9" width="480" height="268"></p> text/html 2012-07-22T19:00:55+01:00 fale-mah.mihanblog.com فرشاد 1 تفاوت خانم ها و آقایان به صورت طنز http://fale-mah.mihanblog.com/post/111 <div align="center"><img class="aligncenter" title="تفاوت خانم ها و آقایان به صورت طنز" src="http://www.newfun.ir/wp-content/uploads/2012/07/435251425002536251479.jpg" alt="435251425002536251479 تفاوت خانم ها و آقایان به صورت طنز" width="300" height="200"><br>جهت مشاهده <span style="color: #ff00ff;"><strong>طنز خنده دار</strong></span> تفاوت <span style="color: #339966;"><strong>خانم ها و آقایان</strong></span> به ادامه مطلب مرجعه کنید<br></div> text/html 2012-07-22T08:20:46+01:00 fale-mah.mihanblog.com فرشاد 1 عکس های جذاب عاشقانه http://fale-mah.mihanblog.com/post/110 <p style="text-align: center;">عکس های جدید و جذاب عاشقانه با کیفیت عالی</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">برای مشاهده عکس ها با کیفیت واقعی روی عکس کلیک راست کرده و گزینه view image را انتخاب کنید</span></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://jootix.com/upload/DesktopWallpapers/cache/Love-unnamed--love-boy-girl-balloon-975x550.jpg" alt="" width="400" height="225"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://up.vatandownload.com/images/mvnloz67ppukuzo3nux6.gif" alt=""></p> <hr> <br><a href="http://albaloo7.rozblog.com/tag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87"></a> text/html 2012-07-19T07:12:18+01:00 fale-mah.mihanblog.com فرشاد 1 عکس های جالب و بسیار زیبا از کودکان http://fale-mah.mihanblog.com/post/109 <div align="center"><img src="http://mordo.persiangig.com/kids/small.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><strong>برای دیدن عكس ها به ادامه مطلب مراجعه كنید ...</strong><br></div> text/html 2012-07-18T09:37:21+01:00 fale-mah.mihanblog.com فرشاد 1 رکورد عجیب دختری با بیش از 10 عمل زیبایی +عکس http://fale-mah.mihanblog.com/post/108 <br> <p style="text-align:center;"> </p><p> <span style="font-size:small;"><img style="width:447px;height:298px;" title="رکورد عجیب دختری با بیش از 10 عمل زیبایی +عکس ، www.irannaz.com" alt="رکورد عجیب دختری با بیش از 10 عمل زیبایی +عکس ، www.irannaz.com" src="http://irannaz.com/user_files/image/image50/0.448884001342536297_irannaz_com.jpg"></span> </p> <p style="text-align:center;"> <br> </p> <span style="font-size:small;">ژاکلین دختر 29 ساله ایست که دوست داشت شبیه دختران انیمیشینی (کارتونی) بشود. به گزارش ایران ناز او که یک طراح مد و اهل کشور سنگاپور است تصمیم گرفت به آرزوی خود برسد بنابراین شروع به انجام جراحی های متعدد کرد و تا کنون بیش از 10 عمل جراحی زیبایی انجام داده که بیش از 136هزار دلار هزینه داشته است.</span> text/html 2012-07-17T15:49:59+01:00 fale-mah.mihanblog.com فرشاد 1 اس ام اس ماه رمضان http://fale-mah.mihanblog.com/post/107 <p style="text-align: center;"><img style="width: 400px; height: 280px;" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7105490321/1282727248.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://1.tron.net78.net/images/0f5722f11a0c.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> text/html 2012-07-17T15:41:55+01:00 fale-mah.mihanblog.com فرشاد 1 اس ام اس عاشقانه تیر ماه http://fale-mah.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.hannover.ir/wp-content/uploads/2011/12/lovesms_Hannover.Ir_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://1.tron.net78.net/images/0f5722f11a0c.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2012-07-15T19:32:09+01:00 fale-mah.mihanblog.com فرشاد 1 فال روز دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱ http://fale-mah.mihanblog.com/post/104 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.p30javan.com/HLIC/2012/05/faal.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div> <div>از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!…</div> </div> <strong> فال روز دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱ در <span style="color: #ff0000;">ادامه مطلب</span>…</strong><br></div> text/html 2012-07-15T11:33:02+01:00 fale-mah.mihanblog.com مرغ عشق فخر فروشی نکن ... http://fale-mah.mihanblog.com/post/101 مرغ عشق فخر فروشی نکن ... <P align=center><IMG src="http://barbodcity.persiangig.com/image/negareh/morghe-eshgh.jpg"></P> text/html 2012-04-12T07:44:51+01:00 fale-mah.mihanblog.com من تو مترو میبینم شما چی ؟ http://fale-mah.mihanblog.com/post/100 <br><br><br><p align="center"><font size="4"><font color="#ff0000">تیپهای مختلف بانوان در <br>متروی تهران دیدم !!<br></font></font></p><p align="center"><font color="#ff0000" size="4">&nbsp;شما چی <br><br>؟؟</font><br></p><p align="center"><img style="padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px;" id="il_fi" src="http://dastgroup.com/images/metro-vagonbanovan-b.jpg" width="532" height="365"></p><br> text/html 2012-04-06T10:48:35+01:00 fale-mah.mihanblog.com دلیلی بر اثبات عشق http://fale-mah.mihanblog.com/post/99 <font id="yiv1147673806yui_3_2_0_41_1333222768317693" color="#000080" size="3">یک بار دختری حین صحبت با پسری که عاشقش بود، ازش پرسید:<br>چرا دوستم داری؟ واسه چی عاشقمی؟<br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/6641663978/dastan_ghalb.jpg" alt="عشق" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></div>